Statut

 

STATUT


Publicznego Przedszkola
w Brożcu 

 

Statut opracowano w oparciu o akty prawne:

 Podstawy prawne :

 1. Ustawa z dnia 7 maja 2020 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej(Dz. U. 2017 r. poz. 356)
 4. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2020 r., poz. 983).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lipca 2020 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) obowiązujące od 1 września 2017 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2019 r. poz.502 ).
 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 9. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 10. Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389
 12. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1982r. ratyfikowana przez Polskę w 1991r.

 

 

Rozdział I

Nazwa i rodzaj przedszkola

 

§1

1. Nazwa przedszkola brzmi:

                                      Publiczne Przedszkole w Brożcu                               

2. Przedszkole jest placówką publiczną.              

 1. Przedszkole zlokalizowane jest w Brożcu przy ulicy Miodowej 28

    a jego oddział zamiejscowy to:

    Kromołów 51

4. Przedszkole jest jednostką budżetową.

5. Organem prowadzącym jest Rada Gminy Walce z siedzibą Walce ul. Mickiewicza 18

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Opolu

7. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący może nadać przedszkolu  imię.     

8. Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:

   Publiczne Przedszkole w Brożcu ul. Miodowa 28

Przedszkole:

1)    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 2.

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)  przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w  Brożcu z oddziałem    zamiejscowym w Kromołowie

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola w Brożcu

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu,

5)  rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

6)  dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola.

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§3

Statut przedszkola określa cele i zadania przedszkola.

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dziecku wielostronnego
  i harmonijnego rozwoju. Opiera się ono na wspieraniu dziecka, które realizowane jest
  poprzez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się. Należy nauczyć dziecko
  umiejętności odkrywania własnych możliwości i gromadzenia doświadczeń, które są
  kluczowym elementem drogi prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
      W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym
      etapie edukacji.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:

1)   wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;

2)   udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)   tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej,  językowej, etnicznej i religijnej,

4)   zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu.

Cele i zadania Przedszkole realizuje poprzez:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności    intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
     sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
 i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
 z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
    o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
    w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
    oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
    dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
    wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki
  plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
     i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
     aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które
     są ważne w edukacji szkolnej;

  11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania
  umiejętności pisania;

  12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych
i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa
w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz
 o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

1.1. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
   i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

    Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu

     i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie

       zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu

      zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie   reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ( ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16.Przygotowywanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

17.Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej
 lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowej i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie
 z dnia  6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.

2. Do zadań przedszkola należy :

 1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju. W przypadku dzieci niepełnosprawnych realizowanie zaleceń z poradni specjalistycznych.
 2. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez dbanie o czystość, higienęosobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce.
 3. Stymulowanie rozwoju wychowanka.
 4. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi orazotaczającego je świata.
 5. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej wychowaniu dzieci rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu współczesnej interwencji specjalistów.
 6. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
 7. Kompensowanie istniejących braków środowiskowych we współpracyz psychologiem, pedagogiem i logopedą.
 8. Stwarzanie warunków do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językoweji religijnej.
 9. Ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe

ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych.

 1. Ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania poprzez :
  1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznymi zdrowym środowisku.
  2. Organizowanie zajęć i zabaw grupowych , zespołowych i indywidualnych
   z uwzględnieniem treści zawartych w wybranym programie.
  3. Stosowanie aktywizujących form i metod pracy, wykorzystując różne koncepcje pedagogiczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
  4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
  5. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
  6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka - w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
  7. Rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć
  8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej.
  9. Kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa

       dzieci oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

 1. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

3.11.    Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej i kreślenia symboli graficznych.  3.12.    Integrowanie treści edukacyjnych.
3.13.    Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem  
              jego własnej inicjatywy.
3.14.    Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju o wychowanka.

 1. Współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielenia dziecku

         potrzebującemu pomocy specjalistycznej.

 1. Zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.

 

4. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną według odrębnych przepisów.

 4.1.  Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z ich potrzebami.
         W tym zakresie Przedszkole prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno –
         pedagogicznymi.

4.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu polega na:

 - rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
   wychowanków,

- wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z trudnościami,
 opiniami i orzeczeniami

4.3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie:

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz
  innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

- zajęć psycho -edukacyjnych dla rodziców.

4.4. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
        posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zadaniem zespołu,
        powoływanego przez Dyrektora Przedszkola.

4.5. Skład zespołu stanowią nauczyciele wychowawcy oddziałów  oraz nauczyciele
       specjaliści prowadzący zajęcia w Przedszkolu,

4.6. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają nauczyciele i specjaliści tworzący
       zespoły opracowujące Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne danego dziecka, uwzględniając potrzeby wynikające z Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną  w tym poradnię specjalistyczną  oraz zdiagnozowane  w przedszkolu;

 • Do zadań zespołu należy planowanie i koordynowanie udzielania dziecku specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu oraz opracowywanie planu działań wspierających dziecko w procesie rozwoju i edukacji;
 • Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej dziecku oraz określa wnioski
  i zalecenia dotyczących dalszej pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej za zgodą rodzica.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
  i bezpłatne.
 • W celu prawidłowej realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w Przedszkolu zatrudnia się specjalistów:
 •  
 • specjalistów, w zależności od bieżących potrzeb

 

Rozdział III

Organy przedszkola

 

                                                                        § 4

 

1.Organami przedszkola są :

        1. Dyrektor przedszkola      

        2. Rada pedagogiczna

        3. Rada rodziców

 

2. Zadania i kompetencje dyrektora przedszkola oraz zakres odpowiedzialności:

       1.  Ponoszenie odpowiedzialności za B H P w placówce.

       2.  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także podczas uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

       3. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą przedszkola

           i reprezentowaniem go na zewnątrz.

       4. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.

       5. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli. 

              Nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

       6. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków                              do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci przez aktywne działania

              pro - zdrowotne.

       7. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

       8. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki

              zatwierdzonym przez Radę Gminy oraz ponoszenie odpowiedzialności

              za ich wykorzystanie, a także organizowanie obsługi administracyjnej,

              finansowej i gospodarczej przedszkola.

        9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

       10. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Decyduje w sprawach  

              ich zatrudniania i zwalniania.

       11. Dyrektor oraz organ prowadzący przedszkole są obowiązani z urzędu występować    w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

       12. Dyrektor decyduje o przyznaniu nagród dyrektora z funduszu nagród będącego    

              w dyspozycji gminy oraz wymierzaniu kar porządkowych.

       13. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w            

               ramach kompetencji stanowiących.

       14. Dyrektor wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z zasadami prawa.

       15. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców i radą     pedagogiczną.

       16. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w przedszkolu w tym:
a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,
b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

       17. Dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego który przedstawia radzie pedagogicznej do 15. września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

       18. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego           

               nadzoru pedagogicznego

       19. Dyrektor opracowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

 

3. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola   w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących  kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek jej członków.

 

 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

        1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.

        2. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

        3. Uchwalanie statutu przedszkola.

        4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

        5. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy wychowanków.

        6. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym  

            sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny              

            w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

      1. Organizację pracy przedszkola.

      2. Projekt planu finansowego przedszkola.

      3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.                                                              

      4. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac

          i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć            

          dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności .

 

7. Rada rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola

   W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych

   w tajnych wyborach przez rodziców dzieci z danego oddziału. Wybory przeprowadza

   się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

   Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu

   prowadzącego, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

   we wszystkich sprawach przedszkola.

 

  

8. Do kompetencji rady rodziców należy:

     1.  Współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę

           i przedszkole.

     2. Uczestniczenie w życiu przedszkola i przyczynianie się do podnoszenia jakości

          pracy placówki i zaspakajanie potrzeb dzieci.

     3. Organizowanie prac społeczno – użytecznych rodziców na rzecz przedszkola.

     4. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu       

         wspierania działalności statutowej przedszkola.

     5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

     6. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo –  

         profilaktycznego przedszkola

     7. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania 

         przedszkolnego.

     8. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                     

        w  szczególności:

            - wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

- szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady rodziców.

 

9. Organy przedszkola współdziałają ze sobą. Każdy z nich ma możliwość swobodnego

    działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych ustawą

     i zawartych w statucie przedszkola oraz zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy

     sobą.

10. W sprawach spornych pomiędzy organami przedszkola powołany zostanie sąd koleżeński

       w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia danej sprawy.

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

§5

 1. Przedszkole jest dwuoddziałowe.
 2. Przedszkole posiada oddział zamiejscowy zlokalizowany w: Kromołów 51
 3. Liczba oddziałów zgodna jest z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym na dany rokszkolny.
 4. Organ prowadzący zapewnia dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania

bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

 

§6

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym  wieku.
 2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci, stosownie do potrzeb przedszkola  i realizacji założeń programowych.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
 4. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektorpo wnikliwym

przeanalizowaniu orzeczenia poradni specjalistycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozkład architektoniczny przedszkola.

§7

 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej,

w miarę możliwości organizacyjnych nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 1. Praca wychowawczo –dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciuo podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 3. Na wniosek rodziców w przedszkolu są prowadzone zajęcia z religii oraz języka niemieckiego jako język mniejszości narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Przedszkole w ramach możliwości organizuje zajęcia specjalistyczne dla dzieci tego potrzebujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zajęcia w ramach podstawy programowej prowadzone są w godzinach
  od 8.00do 13.00.
 6. Ponadto są prowadzone zajęcia opiekuńcze i dydaktyczno- wychowawcze w czasie

wykraczającym poza podstawę programową.

 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą się odbywać inne zajęcia dodatkowe
  w miarę możliwości organizacyjnych przedszkola.
 2. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.
 3. Uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zależy od dobrowolnej decyzji

rodziców.

                                              

§8

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, który uwzględnia wymagania zdrowotne i higieniczne oraz oczekiwania rodziców.  

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę naddanym oddziałem ustala dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dniaz uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§9

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 1. Dyrektor przedszkola przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola zgodniez obowiązującymi przepisami.   

§10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku,

    z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym zgodnie z ust. 2.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole
    w  projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

3. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci lub absencji nauczycieli dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych. Liczba dzieci po połączeniu nie może przekroczyć 25.

4. Przedszkole jest czynne
w Brożcu - od godziny 7.00 do godziny 15.00.
w Kromołowie – od 8.00 do godziny 14.00
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana od godziny
 8.00 do godziny 13.00.

5. Koszty wyżywienia dziecka w całości pokrywane są przez rodziców, z wyjątkiem dzieci  korzystających z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

6.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i Uchwałą Rady Gminy w Walcach pobierana jest od rodziców opłata  za korzystanie dzieci z przedszkola z czasu wykraczającego poza podstawę programową.  Wysokość opłaty ustala organ prowadzący przedszkole.

7. Opłaty za przedszkole przekazywane są na konto do  wyznaczonego dnia przez dyrektora przedszkola.

8. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia dyrektora przedszkola o przyczynie dłuższej

    nieobecności dziecka lub chorobie zakaźnej.

 

§11

 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć  poza przedszkolem.

   1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę,

       każda grupa powierzona jest opiece jednemu lub dwóm  nauczycielom.

   2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;

   3. Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod  względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp              i ppoż,

  4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia,

  5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

   6. Osobami wspomagającymi nauczycieli w zapewnieniu opieki są pracownicy  niepedagogiczni przedszkola.

   7. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi.

  8. Nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadamia dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka).

    9. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
Możliwe jest podawanie adrenaliny w sytuacji zagrożenia  życia dziecka.

10.W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka
 z przedszkola.

11. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

12. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych i z kończynami unieruchomionymi gipsem. W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic
jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

 

  13. Przedszkole zapewnia bezpieczny sprzęt do zajęć i zabaw w ogrodzie, dostosowany                                                                                                            do potrzeb i możliwości dzieci.

  14.. W czasie wycieczek i spacerów dzieci powinny być powierzone wymaganej liczbie     opiekunów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   15. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków
         za zgodą i odpłatnością rodziców.

   16. Umowę z firmą ubezpieczeniową podpisuje dyrektor przedszkola.

     § 12

 

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

   1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie                         przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez inne pełnoletnie osoby upoważnione przez rodziców bądź opiekunów, a zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

  2. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

  3. Od momentu odebrania dziecka z pod opieki nauczyciela za jego bezpieczeństwo

       odpowiada rodzic.

 4.  W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci
  Brożec od godz. 7.00 do godz. 8.20
  Kromołów 8.00 do godz.8.20
  i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału dziecka lub pracownika dyżurującego
 2. Przedszkole nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci   pozostawionych  przez opiekunów poza budynkiem przedszkola i dzieci, które nie zostały oddane personelowi przedszkolnemu.
 3. Rodzice są odpowiedzialni zabezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola do domu. 
 4. Dopuszcza się możliwość późniejszego przyprowadzania dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem oddziału, do którego ono uczęszcza. 
 5. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny
  Brożec- 15,00
  Kromołów – 14,00 
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą udzielić pisemnego upoważnienia na odbiór dziecka przez osobę pełnoletnią, która może przejąć odpowiedzialność prawną
  za bezpieczeństwo dziecka. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola. 
 7. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola
  i żądać okazania dowodu tożsamości od osoby upoważnionej. 
 8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodziców (czy też osoby wskazanej przez rodziców do odbioru dziecka) wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 
 9. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka. 

§ 13

Formy współdziałania z rodzicami

 

    1. Przedszkole współdziała z rodzicami, stwarzając im możliwość współdecydowania

        o sprawach przedszkola, wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacyjne

         i wychowawcze.

    2. Rodzice i przedszkole współdziałają ze sobą poprzez:

       - spotkania z radą rodziców

       - wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola,

       - konsultacje nauczycielskie,

       - indywidualne rozmowy z nauczycielami i dyrektorem,

       - organizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych i wycieczek,

       - angażowanie   rodziców   we   współpracę   w   realizacji   zadań   dydaktyczno -
       wychowawczych przedszkola oraz w rozwiązywanie jego problemów gospodarczych.
  3.Zasady komunikacji rodziców z nauczycielem i dyrektorem:

 • nauczyciele pozostają do dyspozycji dla rodziców w godzinach swojej pracy
 • dyrektor pozostaje do dyspozycji rodziców i pracowników przedszkola w godzinach pracy po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania.
 • dyrektor i nauczyciele w kontaktach wzajemnych i z rodzicami używają następujących kanałów komunikacji: strona internetowa przedszkola, Facebook, aplikacja WhatsApp, poczta elektroniczna, telefony, video- konferencje.

4.Organizacja planowania i realizacji pracy zdalnej z dziećmi.

1) Nauczyciele wspólnie planują zadania dla dzieci dostosowując cele, treści podstawy
 i sposobów jej realizacji do możliwości dzieci poprzez:

 • planowanie zadań możliwych do wykonania
 • tworzenie zadań dostosowanych do wieku dzieci różnym poziomie trudności,
 • wybór zadań rozwijających zainteresowania,
 • umożliwienie wykonania zadań dowolnymi środkami, materiałami,
 • umożliwienie dzieciom wyboru zadań,
 • decydowanie przez dzieci o wyborze czasu wykonania zadania dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka.

2) Nauczyciele przekazują za pomocą ustalonych kanałów komunikacji zadania dla dzieci,
w których określono: temat zadania, materiały potrzebne do wykonania zadania, instrukcję wykonania zadania w formie na przykład: opisu, zdjęć, rysunku.

3)W każdym dniu zadania dla dzieci powinny być zróżnicowane: uwzględniające różne obszary edukacji i aktywności.

4) Nauczyciele planują wspólnie zadania dzieci tak, aby dzieci nie były obciążone realizacją zadań w ciągu dnia, dostosowując zadania do ich możliwości podejmowania wysiłku umysłowego przez dzieci.

5) Nauczyciele łączą przemiennie czas dziecka spędzony z użyciem monitora (obejrzenie materiału filmowego połączenie z aktywnym działaniem) i działania bez komputera.

6) Zadania formą dostosowane są do możliwości dzieci, ale wymagają odczytania instrukcji przez rodzica lub opiekuna, przekazania dziecku instrukcji, przygotowania przez rodzica pomocy, włączenia dziecku nagrania filmiku lub prezentacji.

7) Rodzice umożliwiają dzieciom wykonanie pracy i jeśli mają możliwość umieszczają rezultat pracy dziecka jako załącznik maila, zdjęcie na grupie prywatnej na portalu Facebook, wysłane poprzez aplikację WhatsApp, co umożliwia monitorowanie wykonania zadania przez nauczyciela.

§ 14

Zasady organizacji pracy przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1) zasady komunikacji

 1. czas komunikacji pomiędzy grupami: rodzice, dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy - w godzinach swojej pracy w przedszkolu
 2. kanały komunikacji ww grup: strona internetowa Przedszkola, grupy prywatne na portalu Facebook, aplikacja Messenger, WhatsApp,  poczta elektroniczna Przedszkola i poszczególnych grup przedszkolnych oraz pracowników, telefony oraz video - konferencje na platformie aktualnie obsługującej Przedszkole
 3. kanały komunikacji z dziećmi: przekazywanie informacji za pośrednictwem kanałów komunikacji z rodzicami oraz przekazywanie informacji, zadań poprzez przygotowanie opisu, filmu, prezentacji, instrukcji, wskazanie źródeł wiedzy dla dzieci z wykorzystaniem kanałów komunikacji .

 

 

2) organizacja i realizacja pracy zdalnej z dziećmi

 1. nauczyciele planują zadania dla dzieci dostosowując cele, treści podstawy programowej, sposoby jej realizacji do możliwości, zainteresowań, indywidualnego rozwoju i dysfunkcji dzieci z uwzględnieniem miejscowych i materialnych warunków realizacji
 2. zadania dla dzieci powinny być zróżnicowane, uwzględniające różne obszary edukacji i aktywności, a czas przeznaczony na realizację proponowanych zadań powinien obejmować naprzemiennie działania z komputerem i działania aktywne bez monitora
 3. zadania dostosowane do możliwości podejmowania wysiłku umysłowego przez dzieci wymagają pomocy technicznej, współpracy od rodziców/opiekunów, którzy obsługują komputer, czytają instrukcje, drukują karty pracy itp.

3) Procedury określające działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

 • Rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenia i deklaracje związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola
  w okresie pandemii COVID-19 i dostarczenie do Przedszkola oryginałów w dniu przyprowadzenia dziecka do Przedszkola.
 • Jeżeli ktoś z domowników przebywa w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 • Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.
 • Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki.
  Dziecko odbierane jest przez nauczyciela/pracownika w progu wejścia do placówki.
 • Rodzic/opiekun ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
 • Rodzice/opiekunowie zachowują dystans zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GISmiędzy personelem oraz innymi dziećmi i innymi rodzicami.
 • Do placówki rodzic/opiekun może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
 • Po każdym odbiorze dziecka nauczyciel/pracownik dezynfekuje ręce sobie a dziecko myje ręce korzystając z mydła.
 • Pracownik obsługi dezynfekuje klamkę i dzwonek po każdym rodzicu.
 • Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:20.
 • Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.

 Procedura odbierania dzieci z placówki podczas pandemii

 • Chcąc odebrać dziecko należy zadzwonić dzwonkiem.
 •  
 • Pracownik obsługi dezynfekuje klamkę i dzwonek po każdym rodzicu.
 • Rodzice/opiekunowie zachowują dystans zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GISmiędzy personelem oraz innymi dziećmi i innymi rodzicami.
 • Należy unikać odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.

 

 

 Procedura organizacji opieki w przedszkolu

 

 • W grupie może przebywać maksymalnie tyle dzieci, na ile pozwalają aktualne wytyczne GIS. W sytuacji potrzeby ograniczenia liczby dzieci w przedszkolu pierwszeństwo do opieki będą miały;

- dzieci obojga rodziców pracujących lub samotnie wychowującego rodzica pracującego,

- dzieci sześcioletnie,

- dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

- następnie będzie decydował wiek dziecka (pierwszeństwo dzieci starsze)

 

 • Z sali zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ dywany/ wszelkie przedmioty trudne
  w codzienne dezynfekcji.
 • Sala zabaw wietrzona jak najczęściej.
 • Osoby pracujące z dziećmi zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS.

 

 • Opiekunowie często przypominają dzieciom o zasadach bezpieczeństwa związanych
  z COV-19 (np. zminimalizowanie kontaktu fizycznego, częste mycie rąk, niedotykanie twarzy, po skończonej zabawie odkładanie zabawek do dezynfekcji itp.)
 • Pracownik personelu dezynfekuje odstawione zabawki.
 • Pracownicy obsługi utrzymują w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe, poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, stoły, włączniki, itd. Czynności te mają być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu, w miarę możliwości uwzględniając zmianowość grup.
 • Sprzęt na placu zabaw jest czyszczony z użyciem detergentu przez pracownika obsługi codziennie przed wyjściem dzieci, oraz przed zmianą grupy.
 • W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych) personel przedszkola będzie korzystał z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
 • Po każdym korzystaniu z toalety personel pomocniczy dezynfekuje deskę klozetową oraz baterie umywalkowe.

 

 Procedura przygotowania oraz podawania posiłków

 

Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się
do funkcjonowania żywienia zbiorowego zostały dodatkowo wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.

 

Personel kuchni:

 

 • Wszelkie czynności związane z przygotowaniem posiłków wykonuje w środkach ochrony osobistej (maseczki zasłaniające usta, nos, jednorazowe rękawiczki, częsta dezynfekcja rąk).
 • Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych, stołowych, opakowań produktów.
 • Będzie dezynfekować produkty zakupione do przygotowania posiłków (dotyczy także opakowań).

 

Dzieci spożywają posiłki w sali zabaw. Naczynia stołowe oraz sztućce wyparzane w 90°C po każdorazowym użyciu w wyparzarce z dodatkiem detergentu. Korzystanie z picia wody tylko pod nadzorem opiekuna.

 

Posiłki przygotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z dostawcą.

 • Dopuszczane są zmiany w w/w procedurach w zależności od bieżących zaleceń
  MEN , GIS, organu nadzorującego – KO i organu prowadzącego UM

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19

 

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane na wyznaczone miejsce z zapewnieniem dystansu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS od innych osób gdzie oczekuje na odbiór przez rodzica, którego należy niezwłocznie powiadomić. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

 

 1. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 15

Pracownikami przedszkola są: dyrektor, nauczyciele, logopeda oraz pracownicy obsługi.

1. Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

    1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką. Naczelną zasadą jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej. 

   2. Nauczyciel powinien otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjęcia          go do przedszkola i przejęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania     go innemu nauczycielowi lub prawnym opiekunom lub upoważnionej osobie.

   3. Nauczyciel przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi, w czasie których jako pomoc używane są przedmioty ostre, mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku oraz         w czasie wycieczek i spacerów winien zwracać szczególną uwagę na karność i dyscyplinę wśród dzieci.

      4. Nauczyciel przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas organizowania zabaw i zajęć   

       ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych. Udostępnia dzieciom sprawdzany  i  bezpieczny   

    sprzęt.

2.Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej   

   1. Nauczyciel organizuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną w powierzonym 

       mu oddziale, opartą na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie

       z wymogami określonymi w programie wychowania przedszkolnego i odpowiada za jej  

       jakość.  Nauczyciel zobowiązany jest do:

      - codziennego przygotowywania się do pracy z dziećmi w oparciu o  obowiązujący program wychowania przedszkolnego.

      -  tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dążenia do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji u dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

     -   wspierania rozwoju aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie  samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

     -  otaczania indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod
          i form pracy do jego możliwości.

    - prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            3.Współdziałanie nauczyciela z rodzicami obejmuje:

         - współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

          i edukacyjnych. 

         - udzielanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

         - zaznajamianie z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola

   oraz zamierzeniami wychowawczo – dydaktycznymi,

         - organizowanie zebrań grupowych,

         - włączanie rodziców w działalność przedszkola,

4. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie.

     1. Obserwacje są źródłem planowania pracy z dziećmi oraz terapii pedagogicznej.      

     2. Nauczyciel:

   a) prowadzi obserwację każdego wychowanka posługując się dowolnie wybraną   

      przez siebie i optymalną dla konkretnych warunków metodą obserwacji.    

   b) dokumentuje obserwacje w dowolnie wybranej przez siebie formie w  sposób

       rzetelny i systematyczny.

   c) zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat treści obserwacji

       w stosunku do osób trzecich, nie związanych bezpośrednio z  wychowaniem

      danego dziecka.

     3.Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki                          w szkole ( diagnoza przedszkolna ).

  5. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

      1.Nauczyciel:

- współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

- podejmuje i prowadzi inne zajęcia organizacyjno-wychowawcze  zlecone przez dyrektora przedszkola.

- dwa razy w roku składa sprawozdania z pracy, uwzględniając realizację programu wychowania w przedszkolu, rocznego planu pracy oraz dodatkowych wskazań dyrektora.

   6. Zapewnienie opieki zdrowotnej i innej.

      1. Nauczyciel zwraca dużą uwagę na zapewnienie opieki zdrowotnej wychowankom przez:
- prowadzenie zajęć gimnastycznych oraz zajęć na temat prawidłowego żywienia, ubierania,
- organizowanie spotkań ze specjalistami np. z pielęgniarką, dietetykiem itp.
- obserwację nieprawidłowego rozwoju i odpowiednim reagowaniem na nie,

  7. Planowanie własnego rozwoju zawodowego

      1. Nauczyciel zobowiązany jest:

- systematycznie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,

- dbać o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,

- eliminować przyczyny niepowodzeń dzieci,

- realizować zalecenia dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

- brać czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
 8. Nauczyciel , podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta

     z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych

      w ustawie z dnia 6.06.1997r. kodeks karny, z późniejszymi zmianami

   9. Obowiązki logopedy:

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców

      w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

 4.Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

10.W przedszkolu zatrudnione są sprzątaczki, pracownik biurowy  oraz  palacze w sezonie grzewczym.

 

11. Do obowiązków pracownika biurowego należy:

1. Odbieranie poczty, e – mail,

2. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,

3. Wprowadzanie i analizowanie danych w Systemie Informacji Oświatowej,

4. Prowadzenie strony internetowej przedszkola,

5. Pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników,

6. Wspólnie z dyrektorem archiwizowanie dokumentacji przedszkola,

7. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji       pracy na placówce.

12. Do zadań sprzątaczki należy:

1. Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie

       z wymaganiami higieny,

2. Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu przedszkolnego oraz      dokonywanie drobnych napraw nie wymagających wiedzy fachowej,

3. Opieka nad szatnią i odpowiedzialność za właściwe jej zabezpieczenie,

4. Troska o czystość obejścia przedszkola oraz pomoc w dekoracji budynku,

5. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających

       z potrzeb przedszkola.

6. Współpraca z nauczycielką, pomoc dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu przed        ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściami na dwór, opieka w czasie spacerów                   i wycieczek, pomoc przy  myciu rąk, korzystaniu z toalety, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, udział w dekorowaniu sali, pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

7. Przestrzeganie BHP. Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów     chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym.

13. Do zadań palacza należy:

1. Dbać o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury,

2. Utrzymywać w stanie używalności urządzenia grzewcze,

3. Dbanie o utrzymanie porządku w kotłowni,

4. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji  pracy przedszkola.

5.Przestrzeganie przepisów BHP.

 

§16

 

W przedszkolu może być ustanowione stanowisko wicedyrektora, ponieważ przedszkole posiada oddział  zamiejscowy.

 

Rozdział VI

Dzieci przedszkola

 

§17

 

   1.Wychowanego przedszkola ma prawo do:

- właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -  edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

- swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

- pomocy w przypadku trudności rozwojowych,

- akceptacji takim jakim jest,

- aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

- aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

- zabawy i wyboru towarzysza zabawy,

- wypoczynku jeśli jest zmęczony.

2. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub przez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.

 

3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez rodziców, opiekunów,   nauczyciel ma obowiązek zgłosić sprawę dyrektorowi a dyrektor powiadamia Opiekę Społeczną

 

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej a zwłaszcza dotyczących:

- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

- odpowiedzialności za życie, zdrowie i higienę własne oraz innych,

- dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

 

§18

 

1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków na wniosek nauczyciela lub/i po zasięgnięciu opinii właściwych specjalistów w przypadku gdy:

 - dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych

 - rodzice(opiekunowie) nie uiszczają opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez

    okres dwóch miesięcy, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty,

 - zachodzi długotrwała i ciągła nieobecność dziecka w przedszkolu bez uzasadnionej przyczyny

§19

 

5. Rodzice mają prawo do:

- udziału w różnych formach spotkań, tj. zajęciach otwartych, prelekcjach specjalistycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych,

- konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

- wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola,

 

6.Do podstawowych obowiązków i zadań rodziców należy:

- przestrzeganie niniejszego statutu,

- respektowanie postanowień Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

- zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomocy,

- terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

- punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie by zrobiła to upoważniona przez nich osoba,

- niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

 

 

Rozdział VII

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

§20

 

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku przez rodzica.

3. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy,
 w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
5.   W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez organ prowadzący na dany rok szkolny.
6. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego
w miarę posiadanych miejsc.
7. Podstawą kontynuacji pobytu w przedszkolu jest złożenie „ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok szkolny.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§21

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt

  przygotowuje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem .

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy .
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie przedszkola z chwilą zaistniałej potrzeby.

5.Po wprowadzeniu zmian dyrektor przedszkola opracowuje tekst ujednolicony statutu.

 

§22

                              

 Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu
     i podaje do publicznej informacji.

 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy
  - Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy.
 2. Statut Publicznego Przedszkola w Brożcu wchodzi w życie z dniem podjęcia –Uchwały w dniu 30 sierpnia 2021 r.

 

                                                                                     Dyrektor Przedszkola

 

Data publikacji: 08-10-2021 14:54

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry